Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie (+ komentáře)

Listy z kroniky SPŠS v Havlíčkově Brod

Zdroj: Almanach „30 let Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě“

Po vítězství pracujícího lidu nastal ve všech odvětvích národního hospodářství velký rozvoj výrobních sil a s ním  i zvýšené požadavky na odbornou úroveň pracovníků. (…)

Znárodněné stavebnictví potřebovalo pro výstavbu nových objektů, továren, přehrad, sídlišť nové stavby vedoucí, techniky a projektanty. Zřízení průmyslové školy stavební si vyžádalo ministerstvo stavebnictví z podnětu národního podniku Československé stavební závody. Havlíčkův Brod byl zvolen jako místo školy s přihlédnutím ke vhodné poloze školy vzhledem k okolním spádovým oblastem – Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Humpolci, Ledči, Chotěboři a Čáslavi.

Naše škola byla zřízena výnosem ministerstva školství, věd a umění ze dne 16. září 1949 (…) pod názvem Vyšší průmyslová škola stavební, větev konstrukční, s účinností 1. září 1949. Průmyslová škola se tak stala po gymnáziu, ekonomické a zdravotnické škole v pořadí čtvrtou výběrovou školou v našem městě.

Ministerstvo stavebnictví požádalo tehdejší Československé stavební závody v Havlíčkově Brodě, aby nad školou převzali patronát a společně s Vyšší průmyslovou školu v Praze provedly první výběrové řízení do ročníku  1949/50. Ministerstvo stavebnictví pověřilo jednotlivé závody, aby ke studiu vyslaly vyučené zedníky a tesaře. Ke zkouškám se dostavilo 28 uchazečů. První přijímací zkoušky se konaly v budově Československých stavebních závodů za předsednictví ředitele závodu z jazyka českého, matematiky a kreslení. Na základě přijímací zkoušky bylo přijato 24 prvních žáků školy.

Výnosem školského odboru KNV v Jihlavě byl dán souhlas s vyučováním od 1. října 1949.

Všeobecně vzdělávacím předmětům vyučovali v tehdejším prvním ročníku profesoři havlíčkobrodského gymnázia a tehdejší vyšší hospodářské (ekonomické) školy, odborným předmětům kromě ředitele J. Petelíka, ing. Alois Kranz a ing. Karel Stojan z Československých stavebních závodů. Prvním třídním profesorem byl profesor gymnázia  Jan Fráňa. Vyučování v budově gymnázia bylo výhodné í tím, že gymnázium mělo ve svých sbírkách pomůcky k výuce matematiky, deskriptivní geometrie, odborného kreslení, fyziky a chemie. Provizorní ubytování pro přespolní žáky zajistily Československé stavební závody v Termesivech, protože v tehdejší obě nebyl v Havlíčkově Brodě žádný domov mládeže. O studium na průmyslové škole byl značný zájem. K přijímacím zkouškám v roce 1950 se přihlásilo 58 uchazeč – vyučených zedníků a tesařů. Také ve školním roce 1950/5 se ještě vyučovalo v budově gymnázia a výuku obstarávali ročníku profesoři havlíčkobrodského gymnázia, tehdejší vyšší hospodářské školy a odborníci Československých stavebních závodů. Všichni žáci se zapojili do socialistické soutěže pomoci našemu stavebnictví. Na prázdninové praxi odpracovali žáci na výstavbě tzv. finských domků a sociálního zařízení pro Novou huť Klementa Gottvalda (komu už ten název nic neříká, tak klikni zde) více než 27 tisíc hodin. Krajský školní inspektor ocenil práci školy, která dosud pracovala v provizorních podmínkách.

Ve školním roce 1951/52 byly poprvé otevřeny dva ročníky. Kromě žáků z pracovišť byli přijati žáci z tehdejších středních škol (dnešní ZDŠ), mezi nimi i pět dívek. Na škole bylo ustanoveno sedm interních učitelů, z toho čtyři pro odborné předměty. Tím byly dány předpoklady ke zkvalitnění výuky. Na konci školního roku byla uspořádána výstavka žákovských prací, kterou zhlédlo asi 200 návštěvníků. O prázdninách 1952 pracovali vyučení žáci na výstavbě Poruby, ostatní se zúčastnili mládežnické  brigády na stavbě trati Havlíčkův Brod – Brno.

 

Přespolním žákům se dostalo také lepšího ubytování v nově upravené budově domova mládeže v ulici Pojezdného a v Nuslích. Ve školním roce  1952/53 byly už na škole všechny ročníky. Rozšířil se učitelský sbor, v němž bylo 12 interních učitelů. (…) V červnu 1953 se konaly první ústní maturitní zkoušky za předsednictví ing. F. Hořejše, ředitele průmyslové školy ve Volyni. Úspěšně je vykonalo 18 absolventů.

 

Ve školním roce 1953/54 bylo při škole poprvé otevřeno studium při zaměstnání, které od té doby probíhá na škole nepřetržitě a umožňuje pracujícím zvýšení kvalifikace.

 

Některé záměry se nepodařilo v té době uskutečnit. Nebyl realizován projekt přístavby tělocvičny, protože městský národní výbor počítal tehdy na jejím místě se stavbou hotelu.  

Od září 1953 převzalo vedení školy také správu domova mládeže. V říjnu 1953 byl při škole ustanoven místní poradní sbor zajišťující spojení školy se stavební výrobou. (…) V té době se také úspěšně rozvíjela kulturní činnost žáků. Divadelní kroužek pod vedením ing. Vladimíra Veselského sehrál pro veřejnost a žáky Goldoniho komedii Poprask na laguně  komedii Lazebník sevillský. 

 Učitelé a žáci se zúčastnili soutěže o zvelebení města k 10. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, pomáhali při úpravách okolí školy a výstavby autobusového nádraží. Podle tehdejších směrnic pracovali maturanti na diplomových pracích a absolvovali předdiplomní odbornou praxi v závodech. O spojení školy se životem  svědčí pomoc profesorů a žáků školy stavební při výstavbě školních pavilonů v Praze ve školním roce 1955/56. Tato odborná praxe byla pro žáky velkým přínosem a byla po zásluze oceněna jako příspěvek v soutěži o zvelebení měst a obcí k 10. výročí osvobození. Mezi odbornými školami Jihlavského kraje se průmyslová škola stavební umístila na pěkném třetím místě. Divadelní kroužek pod vedením ing. Vladimíra Veselského nastudoval dvě komedie – Čapkova Loupežníka a Macháčkovu veselohru Ženichové.

 

Postupně byla škola vybavena dílnami, knihovnami, kabinety, byla zřízena rýsovna a odborné učebny fyziky a chemie.

 

Ve školním roce 1957/58 (…) v soutěži odborných škol naše škola zvítězila a získala jako odměnu stanové vybavení pro 10 osob. Žáci školy byli několikrát úspěšní také v Soutěži technické tvořivosti mládeže, v níž získali první místo za model žebříkového lešení. V této době se žáci podíleli na stavbě bytových jednotek pro národní podnik Motorpal v Jihlavě, pro národní podnik Žďas ve Žďáru nad Sázavou i na výstavbě zimního stadionu v Havlíčkově Brodě.

 

Koncem padesátých let (…) se škola podílela na oslavách 15. výročí osvobození Československa – žáci se zapojili do nácviku spartakiádních skladeb, zúčastnili se Běhu vítezství, účinkovali na slavnostním koncertě. V té době na škole úspěšně rozvíjel svoji činnost také taneční kroužek pod vedením profesorky Koubské, který zvítězil v okresním kole Soutěže tvořivosti mládeže a v krajském kole obsadil 3. místo.

 

 (…) Postupně se rozšířil i počet tříd večerního studia – ve školním roce 1961/62 jich bylo již pět, z toho dvě ve Žďáru nad Sázavou. Ve školním roce 1962/63 byla umístěna v budově školy večerní třída přadlácká. (…) Do třídních knih byly pravidelně zařazovány kulturněpolitické aktuality, ke zlepšení prospěchu žáků byly zavedeny doučovací kroužky. Na konci školního roku se konala podle tehdejších směrnic soustředěná praxe žáků.

Pěkného úspěchu dosáhli žáci v Soutěži tvořivosti mládeže, kde dva modely územního řešení sídliště se dostaly v roce 1964 až na ústřední přehlídku do Bratislavy.

(…) Od školního roku 1965/66 se přechodně snížil počet žáků denního studia, protože byl otvírán jeden ročník. 13. Října 1965 zemřel bývalý zástupce ředitele školy profesor Jaroslav Rérych, který na škole působil od roku 1951.

Škola obeslala v roce 1965 celostátní výstavu Soutěže technické tvořivosti mládeže modelem navrhované přístavby školy, na kterém se podíleli žáci třetích ročníků pod vedením ing. arch. Jaroslava Brože. V odborných předmětech se věnovala pozornost novým metodám stavebnictví, zejména panelové výstavbě.

Učitelé odborných předmětů se zúčastnili stejně jako v uplynulých letech projekční  a expertizní činnosti.

Žáci pracovaly v polovině šedesátých let na výstavbě letního stadionu v Havlíčkově Brodě a na dalších stavebních akcích.

31. srpna 1967 odešel do důchodu první ředitel školy Jaroslav Petelík, který se zasloužil o její založení i rozvoj. Jeho řídící, organizátorská, i veřejná činnost byla oceněna v roce 1956 udělením čestného titulu zasloužilý učitel. Ani po odchodu do důchodu neztratil Jaroslav Petelík spojení se školou, pravidelně navštěvoval stranické i odborářské schůze, zajímal se o její stavební rozvoj. Z jeho kronikářských záznamů jsme čerpali materiál k vylíčení historie školy do roku 1967.

1. září 1967 byl jmenován ředitelem školy dosavadní zástupce ing. Stanislav Horký, jeho zástupcem profesor Josef Charamza. Za jejich působení dosáhla střední průmyslová škola stavební kvantitativně i kvalitativně vyššího rozvoje než v předcházejících letech. Nové vedení školy usilovalo zejména o vytvoření všech podmínek k modernizaci výuky. První etapa přístavby školy proběhla v letech 1967/69 (…) Zahrnovala výstavbu šaten, odborné učebny stavebních předmětů s promítárnou, dále novách kabinetů, svazácké klubovny s televizním a rozhlasovým koutkem. Přístavba byla prováděna vlastními silami, pracovalo se i v prodloužených směnách a o volných sobotách. (Na tuto akci si jistě všichni pamatujete, to už bylo za dob našeho studia - na  stavbě jsme pracovali i my – pozn. jm).

 Až potud jsem považoval za účelné citovat kroniku z Almanachu, další období během našeho studia a po něm máte jistě ve své paměti.

(Redakčně upraveno)                   

laugh

    Profesoři, školník a další:

2018_10_15-20_50-office-lens.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak se máte?

(Jarošová, 6. 10. 2020 11:58)

Tak ještě jednou - jak se všichni máte? Jako obvykle je tu v psaní "nával". I když trochu chápu, není už tak nějak co psát. Leda tak kde nás co bolí, co nám museli lékaři odoperovat a tak podobně. Jedině snad veselejší námět - vnoučata. A zase - jak kde. Já mám vnoučky daleko, vidím je tak akorát o prázdninách a po pravdě řečeno, už jsou v pubertě a nestojí o společnost rodičů, natož o babču, takže opravdu párkrát v roce. Vynahrazuji si to péčí o malé dětičky známých tady ve vsi když je potřeba. Mimo to je mou zábavou zahrada a jelikož je vše sklizeno, už ani tam není moc co dělat A ještě spíš se mi nechce. Po operaci jsem měla zákaz namáhavější práce(to je co?) a ta pohodlnost mi zůstala. Omlouvám si nečinnost tak, že v dešti to na zahradě nejde. Věřím, že jste zdraví jak to v našem věku je možné a taky doufám, že sem někdo přispěje nějakými "drby". Mějte se nádherně a na shledanou v lepších časech, kterých se snad dožijeme. M. Jarošová

Příprava na sraz

(Miloš Smolík, 1. 9. 2020 11:59)

Vážení a milí spolužáci, holky a kluci!!!
Doufám, že jste v přípravách na sraz stejně tak daleko jako já. Již jsem zahodil bačkory i cyklistický dres, mám vyčištěné lakýrky a objednaný hotel u Zlatého Lva. V současné chvíli mi moje JARKA pere slipy a ponožky, přežehluje košili, protože několik měsíců ležela v koronavirové krizi nečinně
ve skříni. Odpoledne dojdu do kampeličky pro nějaké chechtáky a mohu vyrazit. Už se mi zahojilo čelo i huba po několika pádech na kole, tak teď
balím dobrou náladu a žádám mojí paní o udělení víza do Havl. Brodu.
Těším se na Vás ,doufám, že přijedete v hojném počtu
a jsem s pozdravem mladým seniorům zdar.

Re: Příprava na sraz

(Jarda M, 1. 9. 2020 19:37)

Doufám, že se sejdeme v hojném počtu.

Zdravice z PRAHY

(Miloš Smolík, 17. 7. 2020 19:12)

MILÍ A DRAZÍ SPOLUŹÁCI,
všechny Vás zdravím i do vzdálené říše paní Merkel.
dlouho jsem se odmlčel ,nebudu se vymlouvat, ale jsem
línej jako prase. Nyní mě však probrala kolařská sezona, tak Vás budu informovat o mých cestách a některé z Vás přepadnu a navštívím.
Tak se zatím mějte a pište.

Re: Zdravice z PRAHY

(Jarda M, 18. 7. 2020 7:29)

Hlavně si někde, prosim tě, nerozbi hubu!

Milí spolužáci,

(Jana, 18. 4. 2020 17:42)

všem posílám pozdrav a jsem ráda, že už si zase začínáme psát. U mě to Jaroušku nebyl nezájem o spolužáky. Já mám vnuky teprve na základce a toho nejmladšího ve školce, všichni k nám chodí ze školy, tak u nás se bacily skoro nestačily střídat a tentokrát nám všem předvedly, co dokážou. Teď už je vše v pořádku a tak všem přeji hodně zdraví a sil to zvládnout. Budu se na vás na všechny těšit, tak ať se to podaří...

Zdravice z temer Karanteny

(Radek, 4. 4. 2020 20:14)

Zdravim Vas z Rise pani Merklove.
Nevim jak Milos ale ja jsem mel kliku v lyzovani. Posledni den v Ischglu prisla zprava, ze se vyskytly prvni pripady Korony. Dalsi den jsem uz byl v Praze a hned vecere jsem padill do Nemecka. Nerad bych na Vinohradech travil karantenu.
S detma a vnoucatama se vidime jen pres Whats app. ZATIM mame dovoleno chodit na prochazky po okoli. Nahubky nosit nemusime. Je velky nedostatek toiletniho papirui. Nevim, co s tim lidi delaji ale behem par minut je vyprpodany ackoliv ho 2x denne doplnuji. Dle sdeleni vedouci DM to, co prodali za pul roku. je behem dvou dnu pryc.
V kazdem pripade jsme vsichni Ok. Abych nezakrnel, poridil jsem si minitrampolinu a doma na ni pri Youtube skacu.
Za soucasne situace asi neni nejake planovani naseho sektani realne. Ale rad bych se i dozvedel, zda jste vsichni v poradku a jak snasite tu vyjimecnou situaci.
Vsechny zdravim a preji pevne zdravi.

Re: Zdravice z temer Karanteny

(JardaM, 11. 4. 2020 8:46)

Ahoj Radku,
jak vidím, reakce spolužáků na tvoji zdravici je nulová, tak alespoň já ti napíšu pár řádek. Ostatní buď
a) leží na smrtelné posteli s koronavirem, nebo
b)prostě nemají o spolužáky zájem... Myslím, že že b je správně.
Já jsem měl telefonáty s Milošem Smolíkem i s Kájou Krumlem a oba v té době byli v pořádku a já taky, takže jsme docela v pohodě.
Zajímavé je, jak píšeš, že i v Německu je něčeho nedostatek. Aby tě nezavřeli za šíření poplašné zprávy...
Přeji ti poklidné prožití Velikonočních svátků, i když tentokrát bez koledy s pomlázkou (jestli ještě pamatuješ o co jde), pevné a nezdolné zdraví a na shledanou v lepších časech!

Milí spolužáci

(M. Jarošová, 25. 3. 2020 17:12)

Po dlouhé době a z přehršle volného času jsem koukla SEM... A vidím, že kde nic tu nic. Poslední písmo je od Miloška. A teď dotaz : Milošku, předpokládám, že jsi nebyl takový dobrodruh (tentokrát spíš hazardér) a neodcestoval do itálie na lyže, když vláda nabádala lidi, aby si cestu rozmysleli a neryskovali. Tak co, jak jsi na tom Milošku? Doufám, že jsi nejel a jsi zdráv a v pohodě. A co vy ostatní milí spolužáci? Zdravím a přeji hlavně zdraví. M. Jarošová

Přání krásného víkendu.

(Miloš Smolík, 30. 1. 2020 16:13)

No tak přátelé, spolužáci.
Předpokládám, že zima se chýlí ke konci a na jaře až na nás zasvítí slunéčko
všichni rozmrzneme a pustíme se do bohaté konverzace. Tak mějte s tou zimou nezimou trpělivost a chystejte perspektivní návrhy. Já ještě koncem února odskočím do Itálie na lyže,ale hned potom začnu připravovat kolo a to se těšte. Případné pecivály probudím ze spánku a vrhnem se do druhé poloviny našeho života . Všem přeji zdraví a sílu a mějte se zatím moc fajn

přání

(M. Jarošová, 31. 12. 2019 15:11)

Milí spolužáci, předpokládám, že vánoční sátky jste si všichni užili v kruhu svých rodin. Dovolte mi vám všem popřát veselého Silvestra, (i když myslím, že pakliže si toto "někdo" v vás přečte, tak už PO), příjemný svátek Nového roku - 1. leden 2020 a v novém roce všem přeju štěstí, spokojenost, co nejlepší zdraví a to je to nejdůležitější. Mějte se moc a moc fajn a zdravím. M. J.

Re: přání

(JardaM, 31. 12. 2019 18:56)

Hezké přání a věřme, že si nového roku užijeme ve zdraví!

Zase rok za nama

(Radek, 24. 12. 2019 14:05)

Ahoj byvali spoluzaci, nynejsi spoluduchodci. Taktez jsem prekvapen, jak malo prispevku se zde nachazi.
Ja jsem se na nasi stranku podival od meho poslednho prispevku teprve dnes.Tak se da rict, ze jsem stejne "zaneporazdnen" (nechci rict zapometlivej) jako ostatni.
Vzpominam na nase posledni setkani. Jsem vzdy rad, kdyz obdrzim pozvanku na dalsi sraz.
Preji Vam vsem pohodove vanoce a do priastiho roku pevne zdravi a jen same prijemne zpravy.
Tesim se na pristi setkani a doufam, ze ucast bude vetsi.
V tom smyslu vas vsechgny zdravim s tesim se.
Radek

Milí spolužáci....

(M. Jarošová, 22. 11. 2019 23:29)

kdepak jste? Kde se schováváte? Žeby tak obrovské zaneprázdnění? Od září jsem na stránky párkrát jukla a žádný příspěvek. Takže... jak se daří? Máme tu Advent a blíží se tedy Vánoce. Vždy jsem je měla ráda a letos se těším obzvlášť. Přehoupne se Nový rok a zase budeme o rok starší. Čas předsevzetí a přání. Asi se mnou budete souhlasit, ale co víc sobě, blízkým, přátelům a známým přát než zdravíčko a veselou mysl. No a jinak u mě vše při starém.
Všechny zdravím. M.

Re: Milí spolužáci....

(JardaM, 20. 12. 2019 16:57)

Děkuji za přání a rovněž přeji vše dobré!

Slezina 2019

(Radek, 10. 9. 2019 23:07)

Ahoj Spoluzaci,
dlouho jsem se na nase stranky nepodival a ted zasnu nad mnozstvim komentaru.
Minuly rok a pul byl pro mne celkem zkouskou me trpelivosti. Byla to doba neustaleho cekani. Podarilo se mi z meho auta udelat srot a rok jsem cekal na objednany Skoda Karoq (jako spravny Cech preferuji ceske vozy). A nedockal se. Nakonec jsem koupil VW (no, ono nejni nejhorsi byt Nemcem). Rok bez auta byl horror. Sice jsem vyuzival Carsharing ale ta auta nestoji hned za rohem. Abych se k nim odstal, poridil jsem si skladaci kolo a to vzdy nalozil do kufru a vezl ho sebou.
Mimo to jsem mel problemy s horni celisti a po 4 nezdarenych operacich jsem zmenil kliniku, kde to co v te prvni zkurvili, tam napravili.
Ted je zase vse ok, takze se tesim, ze se zase po dvou letech uvidime.
Vsechny Vas zdravim a tesim se
Radek

Na srazu se pracuje

(Ivana Holá, 14. 8. 2019 7:30)

Zdravím. Tak si čtu, jaká je poptávka po srazu. Mějte trpělivost, už se to blíží. Přehodnotily jsme termín, protože jsme se týdnem netrefily. Bude to 21.9. Tak vydržte! Ivana

Na srazu se pracuje

(Miloš Smolík, 29. 7. 2019 17:55)

Ahoj všem, Ivanka a Eva na srazu pracují, termín předběžně v září, takže Maruško už si nedělej aliby s mořem, tam jeď až v říjnu , doporučuji Jihoafrickou republiku To tam bude počasí akorát.

Půlka prázdnin skoro pryč...

(M. Jarošová, 21. 7. 2019 0:15)

a vlastně doba dovolených, proto asi ten "nával" zde. I když jaké dovolené MY!!! Já o prázdninách funguji jako hlídací babička vnoučat a dětiček co je opečovávám v průběhu roku a k tomu mi ještě dcera a vnouček dají do opatrování své mazlíčky. Zkrátka - u mě žádná dovolená, snad až po prázdninách odjedu někam k moři. Doufám, že se netrefím do srazu. Pořád není znám termín a vlastně ani místo. Kde to vázne?
Mějte se všichni krásně a užívejte teplé léto.

prázdniny- není čas

(Miloš Smolík, 17. 7. 2019 15:52)

Tak se mějte a užívejte