Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie (+ komentáře)

Listy z kroniky SPŠS v Havlíčkově Brod

Zdroj: Almanach „30 let Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě“

Po vítězství pracujícího lidu nastal ve všech odvětvích národního hospodářství velký rozvoj výrobních sil a s ním  i zvýšené požadavky na odbornou úroveň pracovníků. (…)

Znárodněné stavebnictví potřebovalo pro výstavbu nových objektů, továren, přehrad, sídlišť nové stavby vedoucí, techniky a projektanty. Zřízení průmyslové školy stavební si vyžádalo ministerstvo stavebnictví z podnětu národního podniku Československé stavební závody. Havlíčkův Brod byl zvolen jako místo školy s přihlédnutím ke vhodné poloze školy vzhledem k okolním spádovým oblastem – Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Humpolci, Ledči, Chotěboři a Čáslavi.

Naše škola byla zřízena výnosem ministerstva školství, věd a umění ze dne 16. září 1949 (…) pod názvem Vyšší průmyslová škola stavební, větev konstrukční, s účinností 1. září 1949. Průmyslová škola se tak stala po gymnáziu, ekonomické a zdravotnické škole v pořadí čtvrtou výběrovou školou v našem městě.

Ministerstvo stavebnictví požádalo tehdejší Československé stavební závody v Havlíčkově Brodě, aby nad školou převzali patronát a společně s Vyšší průmyslovou školu v Praze provedly první výběrové řízení do ročníku  1949/50. Ministerstvo stavebnictví pověřilo jednotlivé závody, aby ke studiu vyslaly vyučené zedníky a tesaře. Ke zkouškám se dostavilo 28 uchazečů. První přijímací zkoušky se konaly v budově Československých stavebních závodů za předsednictví ředitele závodu z jazyka českého, matematiky a kreslení. Na základě přijímací zkoušky bylo přijato 24 prvních žáků školy.

Výnosem školského odboru KNV v Jihlavě byl dán souhlas s vyučováním od 1. října 1949.

Všeobecně vzdělávacím předmětům vyučovali v tehdejším prvním ročníku profesoři havlíčkobrodského gymnázia a tehdejší vyšší hospodářské (ekonomické) školy, odborným předmětům kromě ředitele J. Petelíka, ing. Alois Kranz a ing. Karel Stojan z Československých stavebních závodů. Prvním třídním profesorem byl profesor gymnázia  Jan Fráňa. Vyučování v budově gymnázia bylo výhodné í tím, že gymnázium mělo ve svých sbírkách pomůcky k výuce matematiky, deskriptivní geometrie, odborného kreslení, fyziky a chemie. Provizorní ubytování pro přespolní žáky zajistily Československé stavební závody v Termesivech, protože v tehdejší době nebyl v Havlíčkově Brodě žádný domov mládeže. O studium na průmyslové škole byl značný zájem. K přijímacím zkouškám v roce 1950 se přihlásilo 58 uchazečů – vyučených zedníků a tesařů. Také ve školním roce 1950/5 se ještě vyučovalo v budově gymnázia a výuku obstarávali ročníku profesoři havlíčkobrodského gymnázia, tehdejší vyšší hospodářské školy a odborníci Československých stavebních závodů. Všichni žáci se zapojili do socialistické soutěže pomoci našemu stavebnictví. Na prázdninové praxi odpracovali žáci na výstavbě tzv. finských domků a sociálního zařízení pro Novou huť Klementa Gottvalda (komu už ten název nic neříká, tak klikni zde) více než 27 tisíc hodin. Krajský školní inspektor ocenil práci školy, která dosud pracovala v provizorních podmínkách.

Ve školním roce 1951/52 byly poprvé otevřeny dva ročníky. Kromě žáků z pracovišť byli přijati žáci z tehdejších středních škol (dnešní ZDŠ), mezi nimi i pět dívek. Na škole bylo ustanoveno sedm interních učitelů, z toho čtyři pro odborné předměty. Tím byly dány předpoklady ke zkvalitnění výuky. Na konci školního roku byla uspořádána výstavka žákovských prací, kterou zhlédlo asi 200 návštěvníků. O prázdninách 1952 pracovali vyučení žáci na výstavbě Poruby, ostatní se zúčastnili mládežnické  brigády na stavbě trati Havlíčkův Brod – Brno.

 

Přespolním žákům se dostalo také lepšího ubytování v nově upravené budově domova mládeže v ulici Pojezdného a v Nuslích. Ve školním roce  1952/53 byly už na škole všechny ročníky. Rozšířil se učitelský sbor, v němž bylo 12 interních učitelů. (…) V červnu 1953 se konaly první ústní maturitní zkoušky za předsednictví ing. F. Hořejše, ředitele průmyslové školy ve Volyni. Úspěšně je vykonalo 18 absolventů.

 

Ve školním roce 1953/54 bylo při škole poprvé otevřeno studium při zaměstnání, které od té doby probíhá na škole nepřetržitě a umožňuje pracujícím zvýšení kvalifikace.

 

Některé záměry se nepodařilo v té době uskutečnit. Nebyl realizován projekt přístavby tělocvičny, protože městský národní výbor počítal tehdy na jejím místě se stavbou hotelu.  

Od září 1953 převzalo vedení školy také správu domova mládeže. V říjnu 1953 byl při škole ustanoven místní poradní sbor zajišťující spojení školy se stavební výrobou. (…) V té době se také úspěšně rozvíjela kulturní činnost žáků. Divadelní kroužek pod vedením ing. Vladimíra Veselského sehrál pro veřejnost a žáky Goldoniho komedii Poprask na laguně  a komedii Lazebník sevillský. 

 Učitelé a žáci se zúčastnili soutěže o zvelebení města k 10. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, pomáhali při úpravách okolí školy a výstavby autobusového nádraží. Podle tehdejších směrnic pracovali maturanti na diplomových pracích a absolvovali předdiplomní odbornou praxi v závodech. O spojení školy se životem  svědčí pomoc profesorů a žáků školy stavební při výstavbě školních pavilonů v Praze ve školním roce 1955/56. Tato odborná praxe byla pro žáky velkým přínosem a byla po zásluze oceněna jako příspěvek v soutěži o zvelebení měst a obcí k 10. výročí osvobození. Mezi odbornými školami Jihlavského kraje se průmyslová škola stavební umístila na pěkném třetím místě. Divadelní kroužek pod vedením ing. Vladimíra Veselského nastudoval dvě komedie – Čapkova Loupežníka a Macháčkovu veselohru Ženichové.

 

Postupně byla škola vybavena dílnami, knihovnami, kabinety, byla zřízena rýsovna a odborné učebny fyziky a chemie.

 

Ve školním roce 1957/58 (…) v soutěži odborných škol naše škola zvítězila a získala jako odměnu stanové vybavení pro 10 osob. Žáci školy byli několikrát úspěšní také v Soutěži technické tvořivosti mládeže, v níž získali první místo za model žebříkového lešení. V této době se žáci podíleli na stavbě bytových jednotek pro národní podnik Motorpal v Jihlavě, pro národní podnik Žďas ve Žďáru nad Sázavou i na výstavbě zimního stadionu v Havlíčkově Brodě.

 

Koncem padesátých let (…) se škola podílela na oslavách 15. výročí osvobození Československa – žáci se zapojili do nácviku spartakiádních skladeb, zúčastnili se Běhu vítezství, účinkovali na slavnostním koncertě. V té době na škole úspěšně rozvíjel svoji činnost také taneční kroužek pod vedením profesorky Koubské, který zvítězil v okresním kole Soutěže tvořivosti mládeže a v krajském kole obsadil 3. místo.

 

 (…) Postupně se rozšířil i počet tříd večerního studia – ve školním roce 1961/62 jich bylo již pět, z toho dvě ve Žďáru nad Sázavou. Ve školním roce 1962/63 byla umístěna v budově školy večerní třída přadlácká. (…) Do třídních knih byly pravidelně zařazovány kulturněpolitické aktuality, ke zlepšení prospěchu žáků byly zavedeny doučovací kroužky. Na konci školního roku se konala podle tehdejších směrnic soustředěná praxe žáků.

Pěkného úspěchu dosáhli žáci v Soutěži tvořivosti mládeže, kde dva modely územního řešení sídliště se dostaly v roce 1964 až na ústřední přehlídku do Bratislavy.

(…) Od školního roku 1965/66 se přechodně snížil počet žáků denního studia, protože byl otvírán jeden ročník. 13. Října 1965 zemřel bývalý zástupce ředitele školy profesor Jaroslav Rérych, který na škole působil od roku 1951.

Škola obeslala v roce 1965 celostátní výstavu Soutěže technické tvořivosti mládeže modelem navrhované přístavby školy, na kterém se podíleli žáci třetích ročníků pod vedením ing. arch. Jaroslava Brože. V odborných předmětech se věnovala pozornost novým metodám stavebnictví, zejména panelové výstavbě.

Učitelé odborných předmětů se zúčastnili stejně jako v uplynulých letech projekční  a expertizní činnosti.

Žáci pracovaly v polovině šedesátých let na výstavbě letního stadionu v Havlíčkově Brodě a na dalších stavebních akcích.

31. srpna 1967 odešel do důchodu první ředitel školy Jaroslav Petelík, který se zasloužil o její založení i rozvoj. Jeho řídící, organizátorská, i veřejná činnost byla oceněna v roce 1956 udělením čestného titulu zasloužilý učitel. Ani po odchodu do důchodu neztratil Jaroslav Petelík spojení se školou, pravidelně navštěvoval stranické i odborářské schůze, zajímal se o její stavební rozvoj. Z jeho kronikářských záznamů jsme čerpali materiál k vylíčení historie školy do roku 1967.

1. září 1967 byl jmenován ředitelem školy dosavadní zástupce ing. Stanislav Horký, jeho zástupcem profesor Josef Charamza. Za jejich působení dosáhla střední průmyslová škola stavební kvantitativně i kvalitativně vyššího rozvoje než v předcházejících letech. Nové vedení školy usilovalo zejména o vytvoření všech podmínek k modernizaci výuky. První etapa přístavby školy proběhla v letech 1967/69 (…) Zahrnovala výstavbu šaten, odborné učebny stavebních předmětů s promítárnou, dále novách kabinetů, svazácké klubovny s televizním a rozhlasovým koutkem. Přístavba byla prováděna vlastními silami, pracovalo se i v prodloužených směnách a o volných sobotách. (Na tuto akci si jistě všichni pamatujete, to už bylo za dob našeho studia - na  stavbě jsme pracovali i my – pozn. jm).

 Až potud jsem považoval za účelné citovat kroniku z Almanachu, další období během našeho studia a po něm máte jistě ve své paměti.

(Redakčně upraveno)                   

laugh

    Profesoři, školník a další:

2018_10_15-20_50-office-lens.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ohlas

(Eva z Brodu, 11. 4. 2021 22:51)

Tak dobře moji milí spolužáci - čky, když jsem vám poprvé napsala, řekla jsem si, že dělám blbosti. Moc mě ale potěšila Jardova reakce-pochopení a taky jeho popis našeho doživšího se věku. Ano, ano, dokud chodíme a mluvíme.... Taky díky Maruško za přízeˇn. Jo jsem "dramatik Havel, jelikož mám každý den /doma/ hodně pestrý svými emocemi - manžel !, děti 3x, vnoučata 6x +2, matka 91, tchyně !, doktoři, politici atd. a do toho si představte peču poprvé po 70 letech kynuté buchty celý den. Kdybych byla Halina Pawlowská bylo by něco povídek. Tedˇ si pouštím "Jednoho dne se vrátíš s Věrou Špinarovou a klidně si brečím. Tak víte co? Pustíme si tu píseň, pěkně si připijeme na zdraví a budeme se těšit na ten den.....hrůza jak byh se o všem čem dnes rozepsala. Betonujte, popisujte zahrady i zahradníky, já se tam podívám až to roztaje, dle předpovědi má sněžit. Ahoj a krásné jaro. Zdravím.Eva

po velikonocích

(Josef P., 5. 4. 2021 17:49)

Ahoj všichni co nakukujete, omezení jsem využil k vydláždění sklepa - byl tam pálený beton, dokončuji jeho úklid, odpoledne se projdu 4/5 km. Stromy jsem prořezal, révu ostříhal a protože bydlíme +/- 600 m tak je na ostatní zahradničení je čas. Jako celoživotní optimista věřím, že bude zase normálně, že se i sejdeme třeba s ročním zpožděním. No a místo na kole jezdíme s ženou na skútrech - každý sám. Vám i vašim rodinám přeju nechť vám zdraví slouží, rodina těší, dílo se daří , život radost přináší. Tolik druhý nejstarší spolužák.

Veselé Velikonoce

(Miloš Smolík, 2. 4. 2021 12:43)

Ahoj kamarádky a kamarádi, milí spolužáci,
v úvodu Vám všem chci popřát krásné Velikonoce, prožité ve zdraví a pohodě.
Jsem velice potěšen Vaší účasti na našich stránkách .Zároveň mě to nutí se nad sebou zamyslet ,když čtu jací jste všichni zahradníci a činorodí kutilové.
Já jsem zjara též vyrazil na zahradu a zjistil, že by patrně s ní bylo potřeba
něco udělat. Svěřil jsem s tímto názorem své manželce.
To jsem neměl dělat.
Ta na mě okamžitě vychrlila co mám podřezat, zařezat,pokosit, provzdušnit.
Začal jsem o tom přemýšlet, jen u prvního bodu co mám podřezat mě napadla jenom sousedka. Z celkového šoku jsem se vzpamatoval ,když jsem
sehnal zahradníky-pěkný mladý kluky. Říkal jsem si to bude mít žena radost. Optimismus mi však vydržel jen do jejich příchodu na prohlídku zahrady. Jejich první slova byla. Nóóóó to je strašně velká zahrada, to je hrozný práce a pokračovali ,přijdeme asi za tři neděle. manželka oponovala , to je na ty trávy pozdě .Oni odvětili no a kdo vám je seřezával minule ,žena
řekla manžel ,tak vás prosíme ať je letos opět seřeže. To už jsem se odpotácel k soudku Plzně. Z dálky jsem slyšel, jak hoši v rychlosti předložili
předběžnou nabídkovou cenu, měl jsem obavy ,že manželka je odmítne,
ještě, že jsou tak mladí a hezcí. Pro jistotu jsem již trávu sesekal a doufám, že se nic nepředvídaného nestane a mám hotovo .Jen když odešli dostal
jsem vynadáno, že jsem se choval k nim strašně a až přijdou ,takže
mám odjet na Vysočinu .To je můj další úspěch a už se těším na Káju Krumla a na pár dní klidu.
Tak se mějte fajn a držte mi palce ať tu zahradu zvládnu.

Ahoj

(Jarošová, 1. 4. 2021 12:20)

Zdravím všechny, co sem "zabrousí". Občas sem kouknu, ale napsat mě přiměl až příspěvek Evičky, čímž tě Evi specielně zdravím. Sdílím tvůj "postesk", že nemůžeš na zahradu. Kde ji máš? Nikoliv okr. HB? Mám výhodu, že moje zahrada se nachází kolem dokola domu. A máš pravdu, vše tu kvete. Před deštěm minulý týden jsem stihla vertikulaci a k neuvěření travička báječně zazelenala. Mám předpěstované čili papričky, které mi krásně rodí a dokonce už červenají, rajčátka jsou už 20 cm vysoká, samozřejmě ještě pod střechou. Roste cibulka, petržel,majoránka, ale hlavně ty kytičky.Na zahradě teď makám už od rána, i když to jde pomaleji, než před pár lety. Holt ta 70ka a po práci legraci, jak se říká, šoupnu do bazénu. Už týden tam mám krásnou vodičku a tak si tam rochním. Jinak u mě nic nového. Jsem spokojená, nevadí mi současný stav, že se nestýkám s rodinou. Stejně i dříve, jelikož jsou všichni mí blízcí daleko, jsme byli v kontaktu převážně po telefonu a hodinový telefon byl lepší, intenzivnější, než když přijeli a já stála půl dne u plotny. A být sama pro mě není nic nového a spíš mi to vyhovuje. A teď, když už je sluníčko a může se ven není co řešit. Zima byla dlouhá, ale čtení, TV a dobré filmy co mám natočené to jistily, navrhla jsem si změny v zahradě a ty teď budu realizovat, ale hodně jsem prospala. Vždycky jsem záviděla medvědům. Co jsem chtěla, jsem napsala a jdu se "sečíst" (v dnešní době digitalizace a provázanosti kdejakých informací to považuji za největší nesmysl i když chápu tradice, sčítání se provádí takových dobrých 2000 let. Dělá se všude a nic s tím nezmůžem.)Lidičky, přeji vám pokud možno krásné počasí o Velikonocích, užijte si to a buďte zdraví. M.J.

Ohlas

(Eva z Brodu, 27. 3. 2021 21:37)

Moji milí spolužáci, budíčky mi zazvonily přímo u ucha - tak vás moc zdravím.Nekašlu na vás, ale mám komplex, že nikoho nemůžou zajímat moje pocity s životem tak obyčejným. Tak rok vařím!!!, uklízím, kecám po telefonu,...... S tím současnem to mám tak jak řekl F.R.ˇCech, do politiky bych nešel, ale přihlásil bych se do popravčí čety. A jinak závidím Marušce jak umí vše popsat, závidím vtip a energii Milošovi, závidím klid a filosofii Karlovi, závidím nadhled Jardovi, Radkovi závidím tu trampošku- tedy ten pohyb a vstřícnost všech ostatních. Za ten rok jsem procestovala na "JUTUBU" celou zeměkouli, přehrála jsem od Kryla po Pavarottiho, besedy všech X-Y a dalších prolhanců, obrazy, knížky, filmy a pak zjistím, že nemůžu zajet na svoji milovanou zahradu, kde kvetou už třeba kaliny. A Radku to kafe si nech poslat co nejdřív, než ti to převezou kolem Afriky to chvilku potrvá. A Jardo ty máš výborný nápad s tou videokonferencí . Víš jak se to dělá? aby byla zábava - pošleš kufřík s nápoji- nejlépe bílá vína- pro Miloše- označíš je čísly od 1-8, pod každým bude jiný druh vína a my budeme hádat až do mrtva , ráno zjistíš jak je ten druh fuk. Jinak na Sputnik V nemám známosti, tak jsem se spokojila s Pfizrem. Raději končím, jen je mi smutno, to je asi poznat z mých ....... Těším se na vás!! Jak nás spojuje to mládí, co. ? Tak pište něco veselýho. Ahoj Eva Prominte chyby, uz to neumím vrátit zpátky.

Re: Ohlas

(Jarda M, 1. 4. 2021 12:05)

Ahoj Evo!
Několikrát jsem pročítal Tvůj, dle mého názoru velice emotivní komentář a čekal jsem na reakce ostatních spolužáků , na další názory, úvahy, statě. Leč marně! Tak píšu já.
Je vidět, že současná situace nikomu nepřispívá ke klidu a pohodě, i když by jsme mohli jako zasloužilí důchodci bezstarostně užívat zaslouženého blahobytu… Takhle nám nezbývá než věřit, že bude líp… Jak říká jedna postava ze světoznámého románu: „ať si bylo jaksi bylo, vždycky jaksi bylo. A nikdy nebylo, aby nebylo“ Takže to musíme všechno vnímat s trochou optimismu. I když nejsme nejmladší, tak zase nejsme tak staří, aby nás hned tak něco položilo. Tuhle jsem si náhodou vzpomněl na slavnou televizní inscenaci Nezralé maliny. Tam také se bývalí spolužáci sešli na abiturientském večírku po padesáti letech ! No jó, ale co to bylo za dědky a babky, (asi si to také pamatujete: herci Pešek, Sklenčka, Filipovský, Nedbal, toho vyzvedli už z Domova důchodců, paní Šejbalová..). To my jsme proti nim fešandy a fešáci, radost pohledět. Někteří z nás jezdí na kolech, někdo na motocyklu, někdo chodí pěšky, někdo hraje divadlo, někdo stále podniká, zkrátka ještě nejsme ve starém železí – jak se zpívá v jedné písničce: ani déšť, ani sníh, ani mráz na fešáky neplatí!!!!
Musím říci, že mě se to jakž takž daří zvládat. Jsme tady v přírodě, na zahradu to mám dva kroky a do města jen na nákupy… (Kaliny mi zatím nekvetou, ani zlatý déšť, ale sněženky, bledulky, talovín, jaterník podléška a lezou už narcisky…).
Už jsem se vykecal dost, nechám tedy prostor dalším.
Vážení a milí, s tou vidoekonferencí se pokusím něco zjistit, ale s tím vínem nevím, nevím… Takže hlavu vzhůru, přátelé a těšme se na shledání!

Zdravice z PRAHY

(Miloš Smolík, 24. 3. 2021 12:12)

Jani,
děkuji za informaci, Hlinsko tedy ještě odložím a podej mi prosím zprávu
až vyrazí bledule a další jarní květiny. Já bohužel jiné neznám a bledule jen podle názvu, ale jak vypadají také nevím. Jinak jsem už párkrát vyrazil,ale vždy mě vrátila policie, jen jednou, jsem se otázal, když pojedu dál zda po mě začne střílet mi poradil jinou cestu ,kde poliši nejsou. To byl dosud můj největší životní úspěch, že jsem se dostal z okresu do okresu bez pasu.
Jen se však neradujte, že se mě konečně zbavíte, protože nyní mám již připraveno několik čestných prohlášení a dalších potřebných dokladů ,abych
mohl trajdat i v jiných okresech.
Tak se zatím mějte a kupujte víno /bílé/
Pozdrav z Hlinska

(Jana Tlustá, 21. 3. 2021 16:39)

Vám všem posílám jarní pozdrav z Hlinska. Milošku, ráda Tě uvidím, ale ještě na lyžích...Včera jsme dostali další sněhovou nadílku, snad už to bude poslední. Mějte se hezky a držte se...

budíček 2.výzva

(Miloš Smolík, 15. 3. 2021 16:05)

Vážení ,
již jsem vytáhl kolo, budu Vás asi muset budit jednotlivě a to se Vám prodraží.
Již všichni si nakupte několik lahví vína, protože já mám po jízdě na kole velkou spotřebu. Informujte se u Ivanky ,kterou když jsem navštívil, vypil jsem
nejen jí veškeré zásoby, ale zásoby všech přilehlých domů.
Výjimka platí jen pro tebe Jardo, ale Tebe jsem v minulých návštěvách nejen vypil ,ale i vyžral. Tak pozor Brzy budu vyrážet

BUDÍČEK

(Miloš Smolík, 2. 3. 2021 13:43)

Milí přátelé ,kamarádi !!!!
Již se pomalu probouzejte blíží se jaro. Doufám , že jste mě všichni poslechli a
na vánoce zakoupili Sputnik, tak si ho píchněte. Pokud ne obraťte se na pana presidenta on Vám ho zajistí. Pak už můžeme plánovat sraz. Tak se zatím mějte moc fajn a budíček!!!!!

Re: BUDÍČEK

(Jarda M, 11. 3. 2021 16:15)

Koukám Miloši, že na budíček nikdo nereagoval, asi se ještě oddávají zimnímu spánku... Sputnik by mě president rád ze známosti zajistil, ale ministr mu to zatrh. Ale jen co to půjde, tak se zaregistruju a nechám se opíchat čímkoli, kdekoli a kýmkoli. Hlavně zdraví!!! Teď jsou v módě všelijaké videokonference, tak aby jsme nemuseli dělat sraz distančně "onlajn". I když i to by jsme zvládli, ale nebylo by to ono. Popřemýšlím o tom. Všem přeji pevné zdraví

Zdravice z PRAHY šťastný rok 2021

(Miloš Smolík, 4. 1. 2021 16:18)

Vážení a milí,
Doufám ,že jste vykročili pravou nohou do šťastnějšího roku 2021.
Bohužel jsme vykročili bez Ferdy ,tak na něho v pokoře zavzpomínejme a
hlavně, bojujeme dál !!!!
Už se na Vás na všechny těším

PF 2021

(Karel z Jeníkova, 31. 12. 2020 14:22)

Vážení spolužáci,
při vstupu do dalšího roku vám přeji dlouhou a perspektivní budoucnost, kterou prožijete v aktivním zdraví/ někdo na kanapi jiní na trampolíně/. Nechť vás andělé Strážní opatrují a nedopustí úplné zblbnutí. Snažme se být moudří bělovlasí absolventi SPŠS.
PS:Samozřejmě, kdo na to má, tak ať urve ze života “ co může“,posluchači politiků keci, jiní stárnoucí holky nebo stařečky a já třeba důchod! V těchto případech naši demokracii podporuji.
Ahoj, věřím na budoucí setkání, třeba v Nebeské báni.

Prani

(Radek, 21. 12. 2020 20:21)

Mili spoluzaci,pridavam se a preji Vam vsem hezke vanoce a pristi rok na shledanou.
Milosi, skvele jsi to okomentoval, tak uz jsem se dlouho nepobavil. Dik

|Přání

(Miloš Smolík, 21. 12. 2020 13:44)

Moji milí,
teď už Vám přeji jen krásný a pohodový Štědrý den. Také nebudu pitvat
názory kolem covidu , (ahoj Pepo ze Žďára'). K tomu se možná vrátím až
v příštím roce. Tak se tedy mějte všichni fajn a užívejte v klidu nejhezčí svátky roku.
Všechny Vás ( i Marušku z Lán) zdraví Švejk z Prahy.i

pozdrav ze Žďára

(Josef P., 20. 12. 2020 19:15)

Ahoj, nebudu pitvat názory, ale všem popřeji pohodové vánoce a do dalších let ať vám zdraví slouží, rodina těší, život radost přináší, dílo se daří.
Brzy na opožděnou viděnou.

Pozdrav z Hlinska

(Jana Tlustá, 19. 12. 2020 17:58)

Milí spolužáci,
posílám všem pozdrav s přáním příjemného prožití Vánoc. Doufám,že tato složitá doba brzy přejde, a že se zase ve zdraví všichni sejdeme. Jarouškovi velký dík, že nám umožnil si aspoň poslat přáníčka. Tak ještě jednou, hezké Vánoce a hodně zdraví...

Pochvala

(Jarda M, 16. 12. 2020 9:15)

Hezky jste to napsali - všichni čtyři!!

pozdrav z Vysočiny

(Mirka Kampová, 13. 12. 2020 9:28)

Ahoj,
již dlouho jsem se tak nezasmála jako u zdravice Miloše. Tak tedy ať nám ten optimizmus a zdraví vydrží a snad se příští rok uvidíme. Zatím krásné Vánoce.
Všechny zdravím - Mirka

reakce k situaci a dvoum příspěvkům

(Marie Jarošová, 11. 12. 2020 19:30)

Milí spolužáai.Zdá se, že covid vévodí tématům napříč zeměkoulí.Je to svinstvo o kterém asi nikdo nic neví.Všude se vlády snaží dle rad svých odborníků nařizovat opatření aby bylo co nejoptimálněji. Bohužel Češi jsou jako vždy Švejci.Nic nerespektovat, jak blbci chovat se proti všemu a proti všem.Zdá se, že celá naše republika stojí a padá s hospodama.Jak ubohé!Zle v náladě dělá hlavně opozice a média. Problém je zpolitizován.Nejen epidemie, ale i další dokazují, že se hraje o koryta, vláda dělá vše špatně, ale z Fialy a spol nevypadne mimo slaboduchých keců nic konkrétního. Stejně tak všichni hospodští a podobně, Jen kecy, ale sami by nebyli schopni dát konkrétní a účinné řešení. Všechny bych odkázala na možnost odstěhovat se. Španělsko, Francie, Británie, Německo - tam by se s nima nebabrali. Napařili by jim pokutu až by se divili. Za všechno si můžeme sami my lidi. Kdo si to dokáže přiznat?Jen švejkování, kecy a zas jen kecy.Cynizmus nad úmrtími, že by stejně umželi... hnus. I když mají nějakou nemoc, mohli by se těšit z vnoučat, rodiny další desítku let.Pokrytectví a politická arogance mě štve. Zlehčování a největší odborník, do nebe volající. Kde je zdravý rozum?Na Čechy odjakživa platil jen bič! Nemám slov. Přeju vám dobré zdraví. A nerada bych došla k poznání, že se s některými do budoucna nebudu moct bavit. Nepřeju nikomu zlé, ale asi kdo nemoc nezažil sám,nebo jí neprodělali blízcí a známí, budou furt zabednění a ubozí.


1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »